O szkole

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Giżycku jest publiczną placówką oświatową, powołaną w 2000 roku jako jednostka organizacyjna Powiatu Giżyckiego.

Tworzy zespół podmiotów prowadzących kształcenie młodocianych i dorosłych zgodnie z potrzebami, regionalnego rynku pracy i aspiracjami słuchaczy.

Na przestrzeni kilkunastu lat placówka zmieniała formy organizacyjne  i zakres działalności, prowadziła: Ośrodek Dokształcania Zawodowego z internatem dla młodocianych, Zaoczne Technikum Mechaniczne, Zaoczne Technikum Fryzjerskie, Szkołę Policealną (w zawodach technik ekonomista, usług kosmetycznych, administracji),  Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych (w oddziałach wielozawodowych), Zaoczne Liceum Ogólnokształcące, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodek szkoleniowy, Komórkę Służb BHP, Punkt Doradztwa i Aktywizacji Zawodowej, Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Obecnie w ramach zespołu funkcjonują:

  1. Regionalny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego;

  2. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego;

  3. Gimnazjum Nr 5 dla Dorosłych;

  4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;

  5. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

  6. Punkt Doradztwa Zawodowego

W realizacji procesu kształcenia  placówka uwzględnia i wykorzystuje praktyczne doświadczenie zawodowe słuchaczy. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna przygotowuje uczniów do pracy zawodowej z wykorzystaniem nowoczesnych metod, technik, technologii i programów nauczania. Z pasją oraz entuzjazmem przekazujemy niezbędną wiedzę i kształtujemy określone umiejętności. Nieustannie doskonalimy jakość kształcenia poprzez doskonalenie bazy szkoleniowej i systemową ewaluację naszej pracy.

Rozwijamy talenty bo potrafimy umożliwić każdemu słuchaczowi edukację na poziomie dostosowanym do jego indywidualnych potrzeb, by był zachwycony swoimi postępami, czuł się wartościowy i potrzebny.