O ośrodku…

Regionalny Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Giżycku

Ośrodek jest placówką publiczną i prowadzoną przez powiat giżycki.

Nadzór pedagogiczny nad ośrodkiem sprawuje Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty
w Olsztynie.

1. Prowadzi turnusy dokształcania zawodowego młodocianych pracowników, uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie
z programami nauczania Zasadniczej Szkoły Zawodowej
w następujących zawodach:

· fryzjer;
· kucharz;
· stolarz;
· sprzedawca;
· elektromechanik;
· pracownik pomocniczy obsługii hotelowej; inne wg potrzeb.

2. Prowadzi internat dla uczestników turnusów doksztalcania zawodowego.

3. Koordynuje dokształcanie zawodowe, na podstawie porozumienia między jednostkami samorządów  powiatowych w regionie Warmii, Mazur i Suwalszczyzny.

4. Organizuje kursy zawodowe i doskonalące osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy.