O Centrum

Centrum Kszałcenia Zawodowego 

  jest placówką publiczną i prowadzoną przez powiat giżycki.

Nadzór pedagogiczny nad CKZ sprawuje Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty
w Olsztynie.

1. Prowadzi turnusy dokształcania zawodowego młodocianych pracowników, uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie
z podstawą programową obowiązującą w szkole branżowej I stopnia
w następujących zawodach:

· fryzjer;
· kucharz;
· stolarz;
. ślusarz
· sprzedawca;
· elektromechanik;
· pracownik pomocniczy obsługi hotelowej; inne wg potrzeb.

2. Prowadzi internat dla uczestników turnusów dokształcania zawodowego.

3. Organizuje kursy zawodowe i doskonalące osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy.