O Centrum

Centrum Kszałcenia Zawodowego 

  jest placówką publiczną i prowadzoną przez powiat giżycki.

Nadzór pedagogiczny nad CKZ sprawuje Warmińsko- Mazurski Kurator Oświaty
w Olsztynie.

Prowadzi turnusy dokształcania zawodowego młodocianych pracowników, uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych zgodnie
z podstawą programową obowiązującą w szkole branżowej I stopnia
w następujących zawodach:

  • fryzjer

  • kucharz

  • sprzedawca

  • pracownik pomocniczy fryzjera

  • pracownik pomocniczy gastronomii

Prowadzi internat dla uczestników turnusów dokształcania zawodowego.

Organizuje kursy zawodowe i doskonalące osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy.