Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Jest szkołą średnią, do której zapraszamy osoby po ukończonej szkole podstawowej,
gimnazjum lub zasadniczej szkole zawodowej.
Nauka trwa  4 lata.

Szkoła umożliwia słuchaczom zdobycie średniego wykształcenia i złożenie egzaminu

dojrzałości, oraz ubieganie się o  podjęcie nauki w szkołach wyższych.

 

Zajęcia w szkole mają charakter konsultacji. Pod koniec każdego semestru nauczyciele zadają słuchaczom tematy prac semestralnych. Zaliczenie pracy  jest warunkiem dopuszczenia do egzaminów. Z kolei zdanie egzaminów semestralnych  jest warunkiem zaliczenia półrocza. Podstawą oceniania i klasyfikowania są egzaminy  przeprowadzane z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.inwestycja w siebie przynosi najwyższe zyski

 

Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje (frekwencja min 50%) oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych  oceny uznane za pozytywne zgodnie z   Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO).

Zajęcia ze słuchaczami w szkole zaocznej odbywają  się we wszystkich semestrach przez 2 dni w soboty i niedziele, według ustalonego rozkładu zajęć.

Rekrutacja do szkoły odbywa się na podstawie złożonego kwestionariusza z załącznikami do pobrania w zakładce rekrutacja.