Szkoła Podstawowa Nr 9 Dla Dorosłych

REKRUTACJA DO

Szkoły Podstawowej nr 9  dla Dorosłych w Giżycku kl. VII i VIII

 

Jest szkołą  publiczną prowadzoną przez Powiat Giżycki i nadzorowaną przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.

 • Jest szkołą podstawową prowadzoną ( we współpracy z OHP) w formie stacjonarnej.

 • Nauka w szkole trwa 2 lata (4 semestry), klasa 7 i 8 szkoły podstawowej

Do Szkoły Podstawowej nr 9 dla Dorosłych może być przyjęty kandydat na słuchacza, który:

 • ukończył 15 lat

 • ukończył klasę 6 szkoły podstawowej

 • ma jedno niepowodzenie szkolne (przynajmniej raz powtarza klasę)

 • posiada opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kontynuowaniu nauki

  w systemie dla dorosłych (OHP)

 Nasza szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i podjęcia nauki w szkołach ponadpodstawowych oraz przygotowuje  do wykonywania określonej pracy.

Nauka i praca odbywa się w systemie dziennym zgodnie z ustalonym rozkładem zajęć.

(3 dni w tygodniu zajęcia lekcyjne, 2 dni w tygodniu przygotowanie do pracy) Słuchacze zdobywają umiejętności praktyczne w zakładach pracy lub w Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach umowy o pracę lub skierowania na zajęcia praktyczne.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 1. Oryginał świadectwa ukończenia ostatniej klasy.

 2. Opinia lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 3. Wypełniony kwestionariusz osobowy

 4. 3 zdjęcia

 5. Podanie o przyjęcie do szkoły.

 6. Zaświadczenie lekarskie.

 7. Podanie o przyjęcie do Hufca Pracy.

 8. Pracownicza książeczka zdrowia przy zawodach gastronomicznych i spożywczych.

 9. Zgoda rodziców.

Kandydaci do szkoły składają wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły.